showbox app download | Техничка школа - Чачак

Овде можете погледати табеле општеобразовинх предмета    и стручних предмета  

Профил електротехничар електронике уведен је са идејом да се образује универзални електротехничар, који ће, с обзиром на широк дијапазон знања из многих области, моћи релативно лако, уз додатне курсеве, да се укључи у све области рада у домену електронике.Електроника је широка област која се базира на коришћењу полупроводничких елемената (транзистора, диода, интегрисаних кола, појачавача) тј. њиховој примени у радио и ТВ техници, телефонији, уређајима за даљинско управљање, уређајима за контролу процеса у индустрији, рачунарској техници, медицинским инструментима...


Електротехничар елекронике се оспособљава за:

обављање технолошких поступака у производњи пасивних, активних и електромеханичких компонената,
обављање технолошких послова у примени електронских компонената,
рад на мерењу и испитивању у производњи и примени електронских компонената,
рад на припреми и изради електронских компонената.

У другом разреду се поред општестручних предмета (Основе електротехнике 2, Електрична мерења, Електротехнички материјали, Примена рачунара у електротехници , Практична настава) изучавају и ужестручни предмети специфични за ово занимање. То су Електроника 1 и Основе телекомуникација. У трећем разреду доминирају ужестручни предмети: Мерења у електроници, Електроника 2, Дигитална електроника, Електронски појачавачи, Рачунари и програмирање. Четврти разред обилује стручним предметима: Електронски медицински уређаји, Основе аутоматског управљања, Микропроцесори са елементима програмирања, Високофреквенцијска електроника и Електроенергетика. У школи постоје добро опремљени кабинети и лабораторије за све стручне предмете, тако да се сва теоријски стечена знања на вежбама проверавају на лабораторијским вежбама.


По завршетку четворогодишњег школовања ученици полажу матурски испит који се састоји из матурског рада који се ради из неког од горе наведених предмета ( по избору) и писменог испита из матерњег језика и једног изборног предмета такође из неког од горе наведених предмета. По завршетку матурског испита ученици добијају диплому електротехничара електронике. Могућности запошљавања су у многим предузећима која се баве производњом електронске и телекомуникационе опреме, аудио и видео опреме, опреме за видео надзор, електронских медицинских уређаја, одржавањем те опреме или у сервисима за сервисирање те опреме. Електротехничарима електронике су такође отворена врата на техничким факултетима пошто сем добре стручне основе добијају и добру основу из математике која је неопходна за упис техничких факултета. Ученици, наравно, са дипломом четворогодишњег образовања могу да упишу и остале факултете који не морају бити техничке оријентације.